Amaçlarımız

Ülkemizin özellikle Antalya’nın tarihi kültürel ve turistik potansiyelini en iyi biçimde değerlendirerek yöre (Antalya) halkının yaşam düzeyinin yükseltilebilmesine katkı sağlamak için kurulan vakfın amaçları şunlardır.

a) Ülkemizi ve Antalya’yı Türkiye ve Dünya kamuoyuna en iyi şekilde tanıtmak, bu amaçla yapılan faaliyetleri desteklemek,

b) Ülkemizin ve Antalya yöresinin ortaya çıkarılmış ve çıkarılacak tarihi kimliği üzerinde arkeolojik araştırmalar ve bilimsel incelemeler yaptırmak, bu konuda yapılmış ve yapılmakta olna her türlü araştırma ve incelemeyi desteklemek ve değerlendirmek,

c) Türk sanatını ulusal ve uluslararası tanıtılmasını sağlayıcı kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, sergi, konser, tiyatro ve gösteri düzenlemek, bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve katkı sağlamak,

d) Türkiye’nin kültürel potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan her türlü çalışmaya destek sağlamak, bu amaçla projeler geliştirmek ve uygulamak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, Türk sanatının her alanda (plastik sanatlar, fonetik sanatlar, sinema, tv, geleneksel el sanatları vb.) yarışmalar ve aktiviteler düzenlemek,

f) Kültürel değişim programları çerçevesinde diğer ülkelerde turistik, sanatsal, sağlık, eğitim programlarına Türkiye ve Antalya yararına organizasyonlar geliştirmek, sanat icra eden kurumlar kurmak diğer kurumlarla ilişkiler kurmak,

g) Türk sanatını ve Antalya turizmine yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını sağlayacak kitle iletişim yayınlarını çıkartmak veya çıkartılmasına destek vermek,

h) Turistik, sanatsal, kültürel ve arkeolojik çalışmaları desteklemek için sanatçı köyleri kurmak, bu amaçla yapılan çalışmalara destek sağlamak,

ı) Turistiki sanatsal, kültürel ve arkeolojik çalışmaları desteklemek için sanatçı köyleri kurmak, bu amaçla yapılan çalışmalara destek sağlamak,

i) Türk sanatına ve Antalya’nın gelişimine katkı sağlayabilecek öğrencilere burs vermek ve eğitim giderlerini karşılamak, bu amaçla yurt dışına öğrenci göndermek, kimsesiz ve darda kalmış sanatçılara ve engellilere yardım etmek,

j) Rektör ve kademedeki eğitim, öğretim kurumları ile sağlık ve bilimsel araştırma kurumlarının Eyilik Vakfı’nın amaçlarına uyan çalışmalarını desteklemek, bu hizmetlerin topluma en geniş ölçüde fayda sağlamasına çalışmak. Bu çalışmalarda görev alan veya alacak eğitici, öğretici, araştırmacı, uzman vesair elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve yayın çalışmalarını desteklemek,

k) Bilimsel araştırma, geliştirme ve proje çalışmalarına ihtiyaç duyan. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile toplumsal faydayı ön planda tutmak kaydıyla ortak çalışmalar yapmak, projeler yürütmek,

l) Türk sanatı ve turizme hizmet edecek elemanları yetiştirmektedir için kurslar açmak, kurumlar kurmak veya desteklemek,

m) Milli eğitim politikaları ile kalkınma planlarında belirtirlen ilke ve hedefler doğrultusunda vasıflı insan gücü yetiştirmek üzere, kanunlarda gösterilen usul ve esaslara göre Devletin gözetimi ve denetimine tabi; okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretim ile üniversite kurmak ve yönetmek,

n) Eğitimin her kademesinde öğrenciler için eğitim, öğretim tesisleri, yurtlar, kültür, sanat, spor, beslenme, sağlık, dinlenme, eğitim – öğretim, kurs merkezleri, yaşam alanları kurmak, işletmek ve yönetmek,

o) Çevreyi, doğayı, hayvanları korumak amacıyla etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında bu amaçla çalışan faaliyet gösteren tüm kuruluşlarla işbirliği yapmak,